AKADEMIJA

Pregled učnega načrta

Učni načrt MŠL odraža razumevanje, da imajo naši učenci zelo raznolike učne sloge. V svojih učilnicah učenci in učitelji sodelujejo pri razvijanju smiselnih, individualno prilagojenih ciljev v okolju, ki daje poudarek načelom učnega načrta, kot sta sodelovalno in raziskovalno učenje, pri čemer je končni rezultat obvladovanje znanja.

Učni načrt:

 • je zasnovan na filozofiji in ciljih učenja za mojstrstvo (Mastery Learning);
 • je razvojno primeren;
 • poudarja spretnosti, proces in pristop mojstrstva;
 • spodbuja globalno ozaveščenost;
 • odraža različne sloge poučevanja in učenja;
 • razvija uporabo jezika skozi celoten učni načrt;
 • vključuje vrsto verodostojnih strategij ocenjevanja.

Za vsak letnik so opredeljeni specifični rezultati na vsakem predmetnem področju: branje, jezik in književnost, matematika, naravoslovje, kulturne študije, telesna vzgoja, glasba in umetnost. Poročila na podlagi kvintilov neposredno odražajo obvladovanje oziroma napredek pri doseganju teh rezultatov.

Branje in književnost

Program branja in književnosti na MŠL učencem omogoča:

 • da spoznavajo literaturo tako, da se srečujejo z različnimi žanri;
 • da se prek literature učijo o vzrokih in posledicah;
 • da učinkovito uporabljajo bralne strategije za razumevanje besedila;
 • da nadaljujejo z učenjem branja in razumevanjem besedil na vseh predmetnih področjih;
 • da razvijajo starosti primerne raziskovalne spretnosti.

Program branja in književnosti na MŠL vključuje:

 • integracijo vidnega besedišča, fonike in strukturne analize za razbiranje besed in odlomkov;
 • poudarek na obvladovanju spretnosti;
 • vadbo ustnega in samostojnega branja;
 • spoznavanje najrazličnejših besedil;
 • poudarek na razumevanju in vrednotenju književnosti.

Pri tem programu uporabljamo seriji učbenikov Journeys – Common Core založbe Houghton Mifflin Harcourt za osnovne šole in McDougal Littell za srednje šole.

Matematika

Program matematike na MŠL učencem omogoča:

 • da spoznajo uporabnost matematike v različnih kontekstih;
 • da samozavestno razvijajo svoje sposobnosti za delo z matematičnimi koncepti;
 • da se naučijo posredovati matematično razmišljanje;
 • da se naučijo matematičnega razmišljanja z razvijanjem osnovnih spretnosti;
 • da dosežejo rezultate, ki so potrebni za uspeh pri matematiki;
 • da postanejo reševalci matematičnih problemov.

Program matematike na MŠL vključuje:

 • poudarek na matematičnih procesih;
 • praktičen pristop k matematiki;
 • uporabo didaktičnih pripomočkov;
 • povezovanje matematike z izkušnjami iz življenja;
 • štiri področja študija: števila in štetje, merjenje, prostorska razmerja in podatki.

Pri tem programu uporabljamo serijo učbenikov McDougal Littell. Za dijake je pri matematiki na voljo program Advanced Placement.

Naravoslovje

Program naravoslovja na MŠL učencem omogoča:

 • da razvijejo razumevanje bioloških ved, vključno z znanostjo o življenju in zdravju;
 • da začnejo s celostnim študijem ved o Zemlji in fizikalnih ved;
 • da spoznajo, da so okoljska vprašanja del vsakega naravoslovnega študija.

Program naravoslovja na MŠL vključuje:

 • poudarek na znanstvenem procesu;
 • praktičen pristop k naravoslovju;
 • povezovanje naravoslovja z izkušnjami iz življenja;
 • uporabo problemov iz resničnega sveta za razpravo o trenutnem naravoslovnem znanju;
 • štiri področja študija: števila in štetje, merjenje, prostorska razmerja in podatki.

Pri tem programu od vrtca do osmega razreda uporabljamo serijo učbenikov Pearson Learning/Core Knowledge Series. Na srednješolski ravni uporabljamo učbenike McDougal Littell. Za dijake je pri naravoslovju na voljo program Advanced Placement bodisi v šoli bodisi prek spleta.

Intenzivna angleščina

(angleščina kot drugi jezik) IA

Program intenzivne angleščine (IA) je namenjen učencem, starim osem let in več, ki zaradi pomanjkljivega znanja angleščine niso sposobni v celoti sodelovati pri rednem pouku.

Program IA na MŠL učencem omogoča:

 • da razvijejo osnovno medosebno komunikacijo;
 • da pridobijo znanje angleščine, ki je potrebno za uspešno delo v običajnih učilnicah;
 • da delajo po programu, ki vključuje štiri načine angleškega jezika – branje, pisanje, poslušanje in govorjenje.

Program intenzivne angleščine na MŠL vključuje:

 • majhne razrede;
 • prilagojen program, ki ustreza potrebam učencev;
 • mešane učne skupine, pri katerih se poučevanje osredotoča na razvoj jezikovnih spretnosti;
 • pouk, pri katerem učitelj IA sodeluje z razrednim učiteljem pri dopolnjevanju predmetov, kot sta naravoslovje ali kulturne študije.

Geographija

School Publishing – Hampton-Brown.

Informacijska tehnologija

Program IT učencem omogoča:

 • da uporabljajo računalnik kot orodje za raziskovanje;
 • da pri projektu poiščejo in uporabijo ustrezne računalniške programe;
 • da na spletu poiščejo ustrezne strani in informacije ter jih uporabijo;
 • da znajo besedila obdelovati pravilno in z zadovoljivo hitrostjo;
 • da pridobijo digitalno državljanstvo.

Program informacijske tehnologije na MŠL vključuje:

 • priložnosti za uporabo številnih različnih programov;
 • usklajevanje razrednega dela in spretnosti IT;
 • samostojne projekte;
 • poseben učni načrt za vsako stopnjo;
 • spoznavanje strojne in programske opreme.

Glasba

Program glasbe na MŠL učencem omogoča:

 • da na praktičen način uživajo v glasbi in jo doživljajo;
 • da pridobijo veščine poslušanja in vrednotenja glasbe;
 • da razvijajo vokalne in instrumentalne spretnosti v skladu s svojimi zmožnostmi;
 • da prek glasbe izražajo čustva;
 • da sodelujejo pri dejavnostih in pridobivajo izkušnje med poukom in na javnih nastopih;
 • da glasbo cenijo;
 • da igrajo na melodična in nemelodična tolkala;
 • da od sedmega razreda igrajo kitaro.

Umetnost

Program umetnosti na MŠL učencem omogoča:

 • da na praktičen način uživajo v umetnosti in jo doživljajo;
 • da pridobijo veščine uporabe in vrednotenja umetniških del;
 • da razvijajo različne spretnosti in tehnike v skladu s svojimi zmožnostmi;
 • da prek umetnosti izražajo čustva.

Telesna vzgoja

Program telesne vzgoje na MŠL učencem omogoča:

 • da razvijajo grobe motorične spretnosti, zavedanje telesa in prostora;
 • da pridobijo zavest o pošteni igri, športnem vedenju in moštvenih spretnostih;
 • da v vsakem letniku nadgrajujejo koncepte in spretnosti, da znajo uporabljati različne tehnike, opremo in pripomočke.

Program telesne vzgoje na MŠL vključuje:

 • individualne in skupinske športe;
 • ritem in gibanje;
 • akrobatske skoke in gimnastiko;
 • fitnes;
 • spretnosti z žogo.

Pisanje

Program pisanja na MŠL učencem omogoča:

 • da se učijo jezika in književnosti z dejavnim pridobivanjem koristnih jezikovnih izkušenj;
 • da spoznavajo oblike jezika in književnosti v individualno prilagojenih in razvojno primernih fazah;
 • da se naučijo učinkovitega jezikovnega sporazumevanja;
 • da jezik cenijo kot proces in kot spretnost;
 • da spoznajo, da je učenje jezika in književnosti neprekinjen proces, ki poteka v učilnicah in zunaj njih ter se nadaljuje vse življenje.

Program pisanja na MŠL vključuje:

 • povezovanje branja, pisanja, poslušanja in govora v celotnem učnem načrtu;
 • poudarek na obvladovanju spretnosti;
 • spoznavanje najrazličnejših besedil;
 • različne modele učenja jezikov;
 • individualni in razredni dostop do knjižnice MŠL.

Pri tem programu uporabljamo seriji učbenikov Write Source in 6+1 Traits. Za dijake je pri književnosti na voljo program Advanced Placement.

Druzboslovje

Program kulturnih študij na MŠL učencem omogoča:

 • da razvijejo celostno razumevanje zgodovine kultur in skupnosti od začetkov do danes;
 • da z uporabo kartografskih spretnosti razumejo odnos med ljudmi in zemljo;
 • da spoznajo, kakšna je vloga ekonomije pri delu, ki ga opravljajo ljudje, in pri njihovem preživljanju;
 • da spoznajo, kako se ljudje povezujejo kot posamezniki, skupine, družine, skupnosti in narodi;
 • da razumejo, kako si ljudje vladajo ali se upravljajo.

Program kulturnih študij na MŠL vključuje:

 • poudarek na raziskovalnih procesih;
 • poudarek na Sloveniji v povezavi s temami kulturnih študij;
 • usklajen program, ki vključuje druge predmete, kot so umetnost, glasba in IT.

Pri tem programu uporabljamo serijo učbenikov McDougal Littell. Za dijake je pri kulturnih študijah na voljo program Advanced Placement.

Učenje tujih jezikov

(nemščina, španščina in slovenščina)

Program učenja jezikov na MŠL učencem omogoča:

 • da razvijajo kompetence v vseh vidikih jezika – branju, pisanju, govorjenju in poslušanju;
 • da razumejo in spoštujejo kulturo, običaje, jezik in ljudi.

Program učenja tujih jezikov na MŠL vključuje:

 • srečanje z zgoraj navedenimi jeziki v predšolskem obdobju (otroci od 3 do 4 let);
 • pouk tujih jezikov od vrtca do srednje šole (5-krat tedensko);
 • učni načrt, ki je posebej oblikovan za potrebe učencev MŠL;
 • usposobljene učitelje tujih jezikov;
 • povezovanje govora, poslušanja, branja in pisanja prek tematskega pristopa, ki se v vsakem letniku poučuje na razvojno primeren način,
 • priložnosti za smiselno in ustrezno uporabo znanja tujega jezika v številnih različnih situacijah;
 • oglede pomembnih kulturnih znamenitosti in razstav, če je to primerno.